Любимые статусы пользователя Ѐг̵̡о͠р҉̨ ̡͢С͢у͏х̡̧͞о͏в̛͡͞

З͘а мен̨я̷ е̴щ̴ё̀ н͜икто̛ ͟и҉ н͟ико̢ѓд̛а н̸е ̸бил н͘и͟кому̕ ̢морд̕у!͡ ͜Вс͜ё̶ сам͟а..͝.͝ ̸в̵с̢ё͝ ҉са͏м̡а.̵
У̀в͟ид͝ела͘ в м̨а͠га̴з͏ине пар҉н͏я,͝ о͡д͝е͝т̴ с҉т͝ил͟ь̨н̧о,̕ ф́и̸гу̷р̀а̀ с͢у̧пер̨, ̛реш͜и͝л͠а ͟в͜о̴т ́она̷ ͢с̵удь̶б́а..͘. Приоса̸н̶илась͡,̧ пр͟и͡ч̡ес̕ку̵ п́опр҉авила̢,̡ подх̀ож͝у̶.̴.̧. ͘С͘у̛ка.̀.. М̨а̛неке͢н̷!!̕!͡
̵Никогд̵а̡ н͞е ̶с͜м̛е͘ши̶ ҉чел͞о̶век͘а͝,͞ ко̨тор͜ы҉й жуё́т пече͏н̕ь͜ку̕…͏ ̕ п̕о͢д̕ожд̷и̨,͜ п͟ок͠а о̴н̛ начн͠ё̵т̶ за̶пи͡ва̸ть ͏е͟ё ча̀ем͟.
Е̢ст̡ь так̢и̴е̵ л͜юди͟, к к̛о̧то̨ры͝м хоч͜е͟т̀ся̴ по̕до̀йти̢,̶ ͝в̨з͞г̷лян̴ут͡ь в ̕г̛ла̨з́а, ҉обня̴ть ͡за͜ ̶п̀л̛ечи̷ ͠и̧ ̸лас͢ко̶в͝о̶ ̢сп͡рос͝и͞т̛ь: ̸"̵Ка̛к ж̷е ̢ты̢ ̵жи̶в́ешь, ̛б̡ез͘ мо̡зг͘о̷в̷-то?͏ "
͉̗͇͖̣̙Я͉͔̖͔͔̙̝͍ͅ ̫͎̙̙ͅн͕е͇̮͔͉̯ ̣̥̦̖ͅг̱̱̙̠̦̖̥͖̬р̺͓͈̺͍̟у͓̱̣̮̮͈̰̳͚с͍̰̗͖̻͔̠͍т̳̙͉н̣̜͙̹̮̦̭̩ͅы͚̤͔̼̮̼̘͚й̩,͎̗̪ ̙̜̟̫͙͉̯̦я̟̣͙ ̦̤̺̘̞̣̼̤̯т̰͍р̟͇̪̭̞̼е̤̼͖з͔̻в͓̦ы̲̞̩̟̩й̰̩̝̰̝.̩͈..
.
Н̀е̷ ст̷ои̡т͞ б͟ить͠с̡я͡ голов͝о̴й ͝о͜ ст͞е̛ну͘, с҉т͢р͘ад̀ая͘,̢ ͟униж҉а͡я̶с̷ь и л҉юбя҉… ͞н̷е т̛р̶а̕тьт͢е ̷жи̶знь̧ ̡на͏ ̕тех̶, к͠т͠о ̡вас̴ не͘ ́цен̶и͏т ̸— ͟п̶о̸тратьте ее̛ лу̡чше ͜н͘а ̨с͝е͠бя!!̀!
͞Ниќог̶да н̀е̡ ͘з̸нае̸ш̶ь,͞ ̨ч̢е̨м ̀з̕ак̷о̡н͘ч̵и̶т͢с͝я̡ о̨че̡ред͏н̸ая̴ ͘и̶с͠то̡ри͟я ̶в҉ тво҉ей̡ жизни, ̵но́ по̵ка о̛на ͞д͝л͘и͝т͢с͝я,̛ ц̀е͘н́и к̨аждый͘ ̧м͟о̴ме҉нт̛, ̨ка̡жд̧у͠ю̢ ͡сѐк̢у̸н̛д̢у̵,͟ ка͘ж̕дый ͟миг.
Ж͘а͝ль, ч̵то ж̨изнь̛ н̕е̵ль̕з͡я о҉тф͠о̵т͝о͝ш͏опит͝ь͠.͘..̢ ͢о̴бр̕езать ̴г̶р͠усть, нарис̸ов̀ат̀ь ̧сча̵с̧т̢ь́е̡,̡ ͏з͞а͝ма̷з̧а̧т̵ь̧ одиноче͟с̨тв̶о̛ ̛и сд͏е̸л͏а҉т̕ь̧ лю҉б̡о̴вь̨ поя͘р̀ч͝е.̧
҉Ч͘асто̢ в ͡спин̢у ̛б͜ь̷ю̷т҉ ͢т҉е,́ ког̀о ͟ты͏ лю͠би̧шь̶ и҉ уваж́аеш͠ь.͏
Ч̉̀ͤ͋еͫ͌̔ͣмͭ̔̈́ ̓ͩшͦи̓̅̋ͯͥр̈́̒̆̄еͦͥͦ̌̏̈́̚ ̒͛т̒̀̒̈͗ͥ̔ы̒̐̍͊ͣͩ ̑͑͛̓от̇кͧ̆̅̍р͊̒̈ы̓̾в͑̐ͦ͂̈́̿а̀ͦ͋͒̆ͩ̂еͪшь̈ͫ ̒ͯͨ̑̂̎̽о͛̆бͨ͑̀̓̎ъ̐̋̈́я̐т̈́ͧияͨ,̒͗̓̋ ̇ͩ́͋ͥ̽̚тͪ̿ͫ̌̇ͮеͤ̈͊м̔̓ͬ̄͐ͣ̿ ͤ̍̄̔̍̏͆лͩ̍е͆ͭͮͣ̈͆̓гче̇ͪͦ̂ ͑ͥт̃͊е́̿̎͗̃͛̈́б̄ͯя̃̔̾̽̅̌̿ ̾̓ͬͣр̏̿а̾̏с́ͯ̾̀пяͣ͛ͬтͩ̈͂̊̓̄͊ь.͛ͨ̐̃
Л̵и͜с̸а͟ ̧вор͡он͠е ͜с сыр̡о̨м͢:
̀- Сей͞ч̢ас͏ ̶я теб͘я͞ с͏фотогр͘афи͜р̛у̕ю.̷.̸. ̵Скаж͞и "̴чии͟и̛з"!
Н͋̊̏̎еͦ̓̅ͪ͌ ̉̑ͥ̒н͐͗͒͌а̐͋д̂̄̒о̒ ̌̀ͧбͩо̄я̐̽͛̃т͐͂̂ͣ͋̊ь̈́ся́ͧ͂ бͯоͬͨ͌ͬ́ͣ̃лͬ̃̆ь͋͌̚ш̈́̒̿ͧ̉̂ͧи̐х̅͒̈́̾͌̊̓ рас̋͑̐̃ͮ̚х̈́̅̓ͥ͐̄од̑ͨ̀ов͐̿ͯ.͗ͭ̃̽ ̽͌̚Нͥӑͯͩ̿ͩд̌о͊ͤͨ̍͛ͦ̚ бͩ̂̃ͣ͊͗о͂̌ͭ̐я̔̇̎т̓ͭьͬ́ͧͧсͨͣ̓̿̒̄я̇̊̊̆ ̓ͣ̉ͨͧ̃маͨл͗ͥ͐еͦ̾̀́ͣ̊н̓͆̋́̒̂̑ь͛̏̏̒̎̉к͆ͧи̃х̄ͤ ̋̅̈́͑ͨ̾д̑̌͛о̐̌хͪͦод̋̔̑͛о̇ͩ̏̆̊̅̓вͨ̒.̎͑̆ͭ̔.͛̈́.̎̏́́̿͊
-̶ ̛Х̕очу̷ т̸ак̢ой͢ л̀юб͝ви, ̕чт̢о̢бы̢ ͠к̷ак ҉в͢ ск̡азке.
̀- С ́п͝рин́це҉м?
͝- ̨Не̶т̴, ̴с ͢хор̢ошим к̡о̧нцо̀м̛..̷.
̫̻͔̼̱М̼̝̹и̳͚͈͙̥с͇̦̗͉̼͍ͅт̗е̙р̲̱̳͕͉ ̺П̤̗͉р̞̜̩̟͍͙̤о͓̯̗͖̭͉̻п͉͎͙͍̹е̞̪̭р̺͕̞̦̭ͅ,̜̖͈̟͙̘͎ ͇̠̗̘̲̺͈т̻͖͈̱͍̟̺ы̖̤̺ ̻̤̭̲͎-̖ ͍̰͎̼̣͔̦г̳̜͍̰͙̻а͉̩в̦̟̞но̤̠!̯͙͕̳̼̘ ̦̼̳͍ͅВ̥͈ д̙̬͖о͎͕͙м̦ͅе̖ ̙̲̫̳г͈̳͓̬̝͉͕р̘̪̟͚͔̠̮я̜̞̝͖͉̹зн̣͈ͅо̻͇͍̯̯͓̞ ̻̻̗в͕̣͙с͕ё̜̺͈̻̟͇ͅ р̺̬̞̻а͖͓̠в̗̻н͙̖͍̰̭͙̖о̺.̹̞.̭͖̩͕̣.̝̯̥̻ͅ
.
͠У̸чит̡ел͝ь̴ница̸ ͟пр̴оверя͞ла̧ ͡с̷о͝ч̢ин̵ен͘ия и п̀л͞ак̕ал̶а. Т͢ѐпе͟рь он̴а ͏зн͝а̡ла ͠к̷ак пров̕е͝с͠т̡и ̛лето̕,̵ ̧но ͢годы̢ ̴у̢же̶ не̷ ҉т̢е.͏.̀.̴
͡Дл̷я у̵ни̸т̡аза ͏Нов͠ый̷ Г̀о̷д ̢т̷о͘ж̸е ̢х͡ор̡о͠ш̷и͏й͟ ̸п҉ра̧зд͏н̢и̶к!̢ ͢Вмес͝то̀ зад̛н̨и͝ц ̢м͘о͏ж͟н͜о̵ у͢ви̛д̵еть мно̛го ҉прѝя̵т̴ных͘ лѝц!̵
̶П̢ья̸н̸ые̸ ̀ч͜е́ля̨б͝ински̴е ̧ры̧бак̢и͜ н͝о҉чью͘ п̛ойма̶ли͡ ру͠салку͢.̸ На͜утр͘о о̷к̷аза̸л͏ось,̶ ̛ч̴т̛о эт̨о͡ ͘со̕м̡,̀ ̕и̧ ͟в̶сем̨ с͘та҉л͞о͢ с͠т͡ы҉дн̢о..̵.
Вкон̀т͠а͠к͜т͜е п̛оми͘мо͟ "Онл͞а͏йн҉" ̸на̷до сде͡ла͢ть͠ вт̀о̵р͢ой ѝн̀дикат͞о̀р̵ ͘—̧ ̶"С̢лушаю́ м̛у̀з͘ык̶у, н̸а̨ в͝ас ͟п͏оф͢и̧г͟ в̢ооб̨щ͠е̕"͜.͏
С̡ ͘тех͢ п̶о̴р͜ к͢а̧к̵ не͞ко͡т́о͟р̵ы͡е̕ л͡юд́и͠ выу̵ч́ил͟и̕ ̵ум̵н͟ые с͢л͢ова, ͠стало с͏ложн͜е̕е ̀о̨п̴ред̨елять̵ ͘и͘д̵ио̛т͢о̴в.҉..͜
̨Как҉ ͝ж҉ал̸ь͡, что ̧вс̧е, к͠т̛о҉ зн̸ает̸, к͡ак ͡н́а̶до ͟уп͢равлять͘ го͝суд̡арс͜тв͏ом, у͘ж͡е р̀а͝б͘о̷та͠ю̛т такс͜ис̨там͞и ѝ ̀парик̢махе̕ра̷м҉и..̸.̕
͛ͧЯ̃͌̇ͧ̄̂ͩ ͣ́͐̓̇̇к̓ͥ̋а̓ͪͧ̉ͪͥ̽ͭ̏ж͊͋̄д̊͐̈ͣы̃̅̅ͩ͑̋̒йͮͨͥͭ̊͗ͪ̊ ̏̅̂̅͛̆д̎ͣͩ̏̚еͣ͌̔ͫͯͫ̾́н̓ь͆́͗̾͐̅ͭ́ ̂͂́͂ͥ̓ͦͨп̾о̍̾̒̍к͊ͤ̑ͭуͦ̆̀͗п͗̈аͤ̅̆̾ͧю͋ͩ́ͦ ͭ̎̑ͮ͗̀̇вͣо̋д̂кͬ͛͗ͭ̋у͑̈̍̀̚,͐ͬ̐̃̿ͮͪ̾ ͒̋̓̂́̎̇н̏̓̓аͬ̔͗ͪ̐̈ͬ͂в͛ͧ̊̅͊̔̌̂е̍ͧ͑ͪͯ̇̇̉р͋ͤ̎̊̉нͪ͒̿̐о̑ͫ̽е͆͗ͥͭͩ ͒̂яͣ̀͊̒ ̇̅̂̏ш͛ͫ̑̏͊͊о͗ͧͩ͛ͫͪ̋пͯ̐̐ͪͩоͥ̒͌͋̈͋ͫ͌гͪͫ̎ͧ̂оͩ̅ͬ̍̅лͦ̓ͩ͆й̒̈ͤͬͧ̌̇к̇.̑ͯͧ.͋̑̌̊̉ͯ.ͮ̑̃̆ͮ
Нар͜к̶о͜ман м͢ож҉ет̴ б͢есконе͠ч̶н͝о̵ ̷смот͟р̨ет͟ь͟ н̷а̛ т͝р͝и в̛е̨щ͞и͠:̷ к̷ак ͡г͝о͟р͞и҉т͝ вод̕а͏, как т̨е͟ч͡ёт ͏о͠г͏онь̢ и̕ к͡ак̧ ̧у͟л҉итка̧ ̴в̨ ̷кос̷т͘юм̢е̡ с̴т͘але̶вара́ ̢бреет̵ся̶ ла͡ст҉и͡к͘ом.͘
̩͚͖̰̳̞̙̙͉Н̤̤̼̦̼̤а̝̱̳̻̫ ̩̦̜̬р̤ы̯̹б̝͕а͈̝̥̭̯͎̪̜л̭̘̫͈̖͙̰к̫̬͎ͅу̻̙̘̭̞ ̪͓̝̺͙̳х̼̠̥̮о͍̟͖̹̤͍̜̖д̜͇я̻̫̘т̺͎͖͕̰̘̝̹̰ ͇̝̮̺̻͕̹̫͇н̘̙̟͕̘е̺̗͚ͅ ͙̻з͇̙ͅа̲͇̝̲ ̗̤̲̬͙р͍͕ы͓̖б̰о͕̮̦̫͉̣̼̪й̜̠,̥̥͕ ̪̮а͔̞ ̜̯з͙̤̳͉̣̳̟̯а̰̯̲̺ ̱̝͖̬̥̭д̘̮̰̦̩͉̗у̫̫̝͉̯̮̟̗ш̺͎̞͕̗̰̗̜е͔͙͕̩̼͚в͉̙̩̱̼̫н͇͍ы̤̫м̦͇̱̰̱ ̯̤̟͉̭̙̠̺п̠̳͖̦о͙͍͖к̲̻̞̺̫о̠͕͉̭ͅͅе̹͉м͙͉̝͖.͙̠̲̟̼.̜̹̙.͚͓ͅ.
.
У̏ ̂̚м̽ͯ͐ͣ̎еͧ͗̾̂̚ня̐̓̋̆̿͆̊ ̓̊ͬ̈ͪ̚не͆т͊̽̃ аͭ̂̍̓ͥл̽͗̇͌̋̄к̂̓̋̓͋̊оͥͪгͩ͐̋̾̆ͣо̓ͯл̌͆ьн̒ͫ̚о̓̆ͮй ͩ̈͋з̅а̎ͨͯвͭͦͬ̾и̔̔сͩ͆ͮ̆͌̐и̔̅̅͛мͭ̍̍ͣо̓ͤͫ̋ͪ̐с͆̇ͧ̌ͤ̈̎т̂̍͌̓ͣͬ̓и!͗̽̄ͭ ͥУͧͤ͆ ͋̍ͬ̓͗͗͆мͤͥ̉̌͊̐еͩ͆н͋̉̀ͣя ̓а͋̌̾ͨͪ̏лͪк̎̀͌̄о͆͌ͭг͒̾оͦ̃̓͌̈́̍͑л̽ь́̈́͊̔̄ͩ̚нͭͭ̈̓̑ͫа͒̏я̊̉̊ͯ п̿рͫи͊ͮ̀в͒͐̅ͫͣ̎я͒̽̎ͥ̏͗за̾̐͗̍ͭ̃̚н̃̂н̃̾͋̅ͥͮ̚о̄̊̿ст͌͗ь̉̏̔͑̎̚.͊̓̔̽.̑ͭ̌͊̔.ͤͯ̑͂
̕Когд͘а͜ ͝н͢ужн̴а̷ п̸о̛дд̕е͢р͘ж̷к͠а, в̸ ̶эт̕о̴т ҉мом͘ент т҉ы ҉о͘б͡ыч͜но ̸ок̨аз̴ыва́еш̶ь̶ся̷ ҉н̷и̴к̵о̢му̧ не ́нуж̨е̡н. Но͠ ̨н͠а ̀с̧амом͠ ̡деле ты по͏сто́я́нн̕о ́никому ̨не͘ ̀н͠уж̷ен̵.͏ П̢ро̡с͡то͘ за͢меч̨аеш̀ь э͢то͢ ̸л̕и͞ш̶ь тог̡д̢а, ͏к͠огд̕а н͏у҉жн͏а͞ под̀д̷е̵рж̸ка͞.̕.̢.
̖̹͓Е̻̫̩̪̯̯͙с̲л͕͇и͖͚̭ ̬͎͇̰̜в̩̼а̼̰͖̼̖с̞̫̱̱̙ ͓п͈̰ос̝͇̭̫̙̘͉ы̫̥̜̦̦̹̦л̻̯а̼̻̲̗̫ю͇̖т͎̮ н͎̞̖͈̥̠а͔̹̙̥ͅͅ ̖̠̤͓̣̝в̜̥̥̪̼̘с̳̹̲̱̣̝̟е ̻̤̫ч̦̼̱е̣т̘ы̝̼̰̗̫р̞̝̥͖ͅе̩̼̝ с͎̙͓͍̜т̺о̙ро̣̹̳̝̯͈ͅн̙̗̥͖̳ы,̠̱̠͔ ̦̻̠̰͈͍ͅи̬̣дит͔̖͈͓̥̹е̩̪͕ ̻̘̮͙̜к͈͔͍ ̩̠̠ю̙̖̮͓̬̺ͅгу̫ ͇͇̹̭-͕̞̦̥͍ ͍̱̠̥̳̥т̱а̜м̳ ͇͙͓̺̫̰͔т̪̭е͎͈̱п͇̣̱̗̣̲л͕͓е͈̹̠̖е̠̬̗͕̰ ͎̠͍̲!!͓!͉̲̬͚͉̺ͅ
.
̡Уди͡вит̷е͝л͏ь͘но ̵устр̢о̛ен̀ ͠челов̵е͢к͢ -͝ ͏он́ о͟гор̷ч͘ает͡ся, к͜о̨гд̛а ̡те̛р̀я̛е͡т͡ бо̡га̡т̀ств̕о,̕ и р̨авн͢о́д͏у͢ше̸н̧ ͠к т̧о͘му͡, ч͜то ̧бе͡зв̴о͜з̵в̡р̸а͘т̸н́о̴ уход̴я͜т д́н̵и ег̢о ж҉изн̛и̴.̸.͠.͟
М̷у͏ж̕ч́и̡ны д̷елят͏ся͡ на̴ ͠коз̕лов̧ ̀и͢ ͞бар̧анов̨. Бара̡н̶ы ͘-̶ ́э̨то му̶ж̀чи͡ны,̵ ̕к͘от̛о͜р͜ы͏е͟ ͝п͜л͟охо̛ разб͘ира̢ютс҉я ̛в̵ же̸нской͞ псих͜олог͏и͞и̨.҉ ̷А̧ ̶коз̧л̕ы̡ -́ ͡ќо̨т̨о̀рые̷ ̢раз҉бираю̶тся ͟с͘л́и̡шк͜ом̷ ͝х͏о̷ро̴ш́о ̸!!͞!
̈̔͌̚Иͯͧ͆̓̍͆нͩ̚о̑ͤгͥд̆̈͐ͧ̈́ͥ͗аͤ͂ͩ̿ ̇͗̔̏ͣ̑в̊̑с̓тͯр̒̐̐̈е̎͛͋̓̑ч̌ͪͩ̑аю̾ͩͣ̌̐т̃ͧͮ͌ͯ̽̎с̑͐ͤ͗ͪ̈́я͑̊̏͗̅ ̂̽͌̔̏̓т̒а̂к͐̑͋͐̉̅ӥ́͗ͭͤͨ͑͗еͤ ͊́р͒̍̋̆ы̽ͬц̐ͭ̚а̾̅̆̄̅̆̇р̓̍̒ͫͫи̽̏,ͤ͑̃́̋̏ ̆͗ͬͤͮ͛чт͆͆о̐ͩ ͧͦͪ̍л̃͌̒͊͐̚у͆чͥ̓ͨͬш͐̔ͬ́е ̓̀ͪ͊̌̔̚в̓̊̋ы͌̈̐͂̎йт͌иͮ ͌̍зͭ͋а̓͑м̌уͦ̀̿̊ͬж̋̐̄̋̿ ̊̈ͯͮзͮӓ́̒ͨͤͯ еͪг̈͗́ͨоͩͪ̒ ͆̂̃̏̈ͫ̑ко̇̂ͯͯͬ͂нͧ̎̓͂̀̾̚я̒̅̎ͫ̎̎ͣ.̓ͭ̈́͊.͛ͦ̀̎͌.̏
̷Ме̢н̛я по͏с͞т́оя͘нн̕о ̀уд͞и̶вл̀яла͟ ф̸р͜а̡за ͡«Присядь̛, ͝в҉ ̴но̢гах̧ ̛п͝р̡а͟в̷д͡ы̀ нет». ́Н̸у҉ ̀мож̸н̴о ̶по͡ду͢мать͜ в жоп̀е̕ ͢вс͘я п͠рав͢да͏ ̧ск͝о̢п̡ил͜ас̨ь!
Рассказать друзьям