Цитата - «Ꮑюди ნӹвɑᏍϯ пӪ-ԋϫсҭѻRщеϻɣ ϛчϫҫፐлūвӹ★совϛ…»

Ꮑюди ნӹвɑᏍϯ пӪ-ԋϫсҭѻRщеϻɣ ϛчϫҫፐлūвӹ★совϛѐм★нё пѻϯѻϻɣ,★чҭо у★нūӿ ɮҫё★ѐсፐь.★А пѻፐӪʍӱ, чϯо оԋù ёϛϯь ѫϷɣг ɣ дᎮɏгȧ пõч€ოყ Țმκ ეʌõӂнõ ӂúȚь, пõнúომя, чȚõ Ț€бя н€ ʌюбяȚ...
Рассказать друзьям
Комментарии
Похожие статусы
Я nøkàжy тēбê køçмøç в øдnø kåçåñúē
∂ҿβყωҝǻ - ∋Ŧø βøς৮ጠøҿ Կყ∂ø ςβҿŦǻ)))❣
пõч€ოყ Țმκ ეʌõӂнõ ӂúȚь, пõнúომя, чȚõ Ț€бя н€ ʌюбяȚ...
Цитаты по теме «Оригинальный шрифт»