Оригинальный шрифт - Статусы (Страница 4)

Статусы - Оригинальный шрифт

К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 12 Октября 2017
Му҉жики то͜ ͞л̕ад̶но̴ жен̶я̕тся...̕ Чтоб̨ ́и͠м с̨т̨и͜рал͝и,͢ ͡у̢бир̢ал̨и͜,͡ г̕о̕т͡ови͢ли̧..̡. ̕А̀ б̷аб́ы̕ ̀т͢о ͏чё замуж ҉ломят̶с͢я?
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 9 Октября 2017
П̳̠͔͘ри̷̳̟в̷̣̼̯̠̯е̭т̡̱̭̞̱,̟̟͝ ̲̰͘п̳̻͙̲̱̖̼р̠̪͈̯̯о̤̦̼̮б̘͙л̪͍̼ͅͅе̬͜м̩͙͢ы͖̬̦̬̼ͅ.͉̳̲̙̟ ͇̖͇Я̣̣͓̮͝ ͓͚͍̗͍̀в̷̯̦͖͙͈̮а̰̺̫͔͓ͅс̙͍̦ ̙ж̼͉̠̦̜͉̠д͓̹̬͙̼͠а̭л̦̠̟̳̩.̟̖̥̦͎̫̱ ̲̪̱̗̭За̟̫̗̮ͅх̹̯̭̘͍͇о͟д̱и̻̠̮̲̝͎т̡͉̤͎̻͎е̱̞͓̫̞͢,͓̣͇ ͙͓̞͓̙̝̜ч̫͉̖͝ё̻̝̰̩̼͉͚ ̳̘̗̹̲̜к̡а͜к͚̥͎̺̥̣ͅ ͍̮̘͇̰͡н̕е ̶̳̯͕р̪̻͡о͔̩д̺̤͚н̨͖̟̣͔ы̸̤̟е̙̠̠͉̪̜͟-т́о̻̝̻̦͍ͅ.͓͖̬͚͟.̖͔̯̥.̦͔̮̩̜̦͟
̥
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 9 Октября 2017
Д̨у̵р͟а̛к̛ов̡ на̨ ̀с͠в͜ете ̸н͠е͝ о̢че̶н͠ь̵ м͏н͟ог͏о̛, н͜о̸ о̀ни̛ ̡ра̕сс́тавл͝ены ̸так ̢грам̕отно, ч͟то ̸в́с͝тр́ечаю́тся на̷ ̢ка̡жд̢ом͟ ша̀г̨у̛
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 6 Октября 2017
Х̛о́ч͝у̧ ̀в̢става̷ть п̶о͏ра҉ньше͟,̡ ̡х̨о͟чу͠ ̵о͝бливать̧ся л҉едя̀но̴й во̢д͢о̀й, хо͠чу ̸д̛е͠л̵а͠т̛ь ҉зар͜ядку ͞п͝о̵ ут̴рам, хочу͠ ͜е͢с͢ть̕ ̴т̴о̷л̵ьк̛о п̨ол́е̶з̛н͏ые пр̀о́дукты́.̶.͟.͠ ̴
Я то ̧хоч̨у,͏ ̨а ͝вот ̴о̀рган́изм ̀п͟ротес͏ту͢е̢т͞!...̸
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
Я по͠м̀н͞ю͡ чу͜дн͟о͏е̨ мгнове̵нье̢ ̨мне п̷одклю̴ч͜или͡ ͟и͜нте̴рн̧ет͞ и̵ п͞о͏сле это̡г̨о ̶мг̷новень҉я̸ меня̸ ͏в͏ р̢е͘ал͝ьно͟й ̧жиз̸ни̸ н͢ѐт!̕ ̵
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 7 Октября 2017
Х͠от̷ел́ ̷у̧ст͝у͢пит͠ь ̸беремен̢но͞й̀ ͏д̧е́ву͟шке ͘м̀е̛с͞т̵о͟, ͞п́от̀о̢м̵ замети̧л̛, ч͜т̛о̸ о̵н̶а п͏росто͘ ж̶ирная ͠и ̧с͠ел ͟об́р̷атно̸..̡.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 7 Октября 2017
̇ͤ̓͡А̽ ̒з̴̄̐͑ͦ̒ͨа̐̿͢м̔̈͐̃̌̊е́̓̔тͣ̐и̵͋̇̑̓лͭ͌̒͒и͊̈́͒,̽̒̔͆̿̈́ͦ ͒ͧ́я̡̔ ̓̏̎̿̚͢с͡ ͥ̅̔̑̀̍в͂̆ͪа̐̀̃ͬ̉ͥ̍м̏̎̈́ͧ͑и̋̊,ͨͩ́ͨ͌̀̄ ͂ͧͥтͩ̇͐̽ͬ̇̽͟о̵ ͂̽̓͒̔̑ͭна̧͆ͮ̍̾ͮ ̔̐̐̀т͌̇̇ы̴̇̉̎̂͛̆, ̛͒̚т̐̽ͤ͂о̡ н́ͤ̐̋ͧ̉͘а͆ ̨̈ͬͫ̊̑ͥвͩ͌ыͩ͌ͮ̄ͤ̂͞?̓ͭ͑ͤͮ̾ͫ ͆̽̋̐ͬЯ̶ вͬͯͫͧ͟а̨с͒͛̃̅̑ ̂̂̋̎ͥтͬ̏͛̈̐ͤо̵ͦ̋ͥ̆͋̿ ́̋͒͊ͦу͒̄̈́̕вͭ͠аͪ͌̆ͪ̍̕ж̑͌ӑ̽̇ю̏͐͡,̡̑̇͗͒ͮ̿ ̀͢т͑ͭ̈́̒оͫ̿ ̷̾ͩ̒ͩн̡̃ͨ͑̔̽͊̑е̎̌̑ͬ ̓͗̾ͪ͜у́в͒͑̽аͤ͛̊͐̽ж̴̇̿̉͗̔̊аю̡̂͗̽̌̚.̴̇ͦͮ̚
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 30 Декабря 2017
Ж€нąŤ дβą ρąƺą н€ყдąчн๏ - ๏днą ყώλą, βŤ๏ρąя н€Ť.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 8 Октября 2017
Х͞ор̀ош̵о͟ б͘ыт͡ь ͘от́к̸р́ов͝е͠нным че̴ло̶ве͡к͡о͡м̛ - вс͟е͠ т́еб̴я̴ б̕о͠ятс̷я и͞ ͟ст͞а̵раю̷т̕ся̴ о͜б͝х͏о͢д̸ить́ с͡т͘о̀рон̧о̨й..̧.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
В̾͂̈̀ͮ ͯͪм̔и̨͗͊̆̔̚р̅̃̄̑̿е̨͊ ̋̃̀̀е͆̄̾щ͢е̉͝ ͯͭͭ̒̉͗̍т̈́̑ͩͨакͬ̎͋̂ ̾̐ͦ̔͢мͩ͒ͮ̇ͮнͣͧо̆͋̊̆͏го̇̏ͧ́ ̆̆̾̂̆̓̅͜гͩ̊̆̽͟р̓̄а̒̔ͦ́͂б͋л̨е͐ͥ̂ͥͧͥй͑̈́̇ͫ͛̂,̧ͤ̍̉̇͒ͯ ͤͮͩ̋н͐͌̍̄͜а̶̔̀ͩͯͣ͆ ͭ̍ͣͩͣ͆͏к̽̄҉оͮͦ̍ͦ̈ͫт͛̊̾ͪ̑ͣ͡о̊͗̆̂̚р̇̈́̒̾҉ыͦ̎̂̒еͥ̔ͨ̃ ͦн͌ͤ̍̽̊̚͠е͐̑͡ ̎̎ͯ̔͡с̓ͩ̐ͩ̓̌т̧̽͌у̓ͭ̓̍҉п̡̇ͮаͪ͑л̶̎ͨ͐̑̓͋͊а̓ͫ̈̆̑͌҉ ͨͪ͌ͣ̾̄̆н̊͛ͯ̇̆о͋г̨ͭ͆̆̒̽͑̓а̐͊ ͛͆̒͏ч̸̉ͥе̸л̴̿ͩ́͂̇̾͆овͣ̎ͧ̏͗̑е͐ͭ̔̎̒͘к̿ͧ̔̋͗͐а̂ͪͯ͌̎̆!̢ͯ͛̍̆
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
Е͜сл͞и ̢пр͞ил͜ожи͠ть̨ ̸ух̀о͏ ͘к̵ ̵с͜виде͝т̀е̢ль̨с̵т̢в͘у̴ о ͝б͏р̡а͞к̴е̧, то ̶можн́о̷ ̨у̧слы̕шат͠ь͞,͢ ̡к̵а͏к пл̶а͏ч̀ут̵ лу̴ч͜ш́ие̛ го̵д͘ы т҉вое̵й ̛ж͟и̛зн́и͢..͠.̵
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
К̴раси̡ва̧я -̶ ͠это͡ к̴ог͞да̧ к͢ра͠сив̛а̨я́,̵ а̕ ͏н͏е҉ ̕ко̧г͢д̛а̷ гр̵удь в̶ы̡вал̶и̛в̢ае͠тс̨я̨ и́ ͢трус͢ы в̕и͏д͏н̧о
Ꮑюди ნӹвɑᏍϯ пӪ-ԋϫсҭѻRщеϻɣ ϛчϫҫፐлūвӹ★совϛѐм★нё пѻϯѻϻɣ,★чҭо у★нūӿ ɮҫё★ѐсፐь.★А пѻፐӪʍӱ, чϯо оԋù ёϛϯь ѫϷɣг ɣ дᎮɏгȧ пõч€ოყ Țმκ ეʌõӂнõ ӂúȚь, пõнúომя, чȚõ Ț€бя н€ ʌюбяȚ...
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 7 Октября 2017
С̞͚̳̹̠̦̞к̥̼̙̬о̭̀р͚̫̣͔е̰̖͝й̬̳̤͓ ̜̳̪͍̱б̸̺̝͕͍̱ы̖̦̯̯͎ ͚͙͓̙̩̦̩͞с̟͍̜̘͝т̜͖̟̝̱̱ͅа̡т̘̘ь̙̟͙̬̘̬̘ ͇͙̻̰̝̙б̯о͔̟͞г̶̳̼̯̦̟͍̼а̳̖̬̹̻́т̣̖͎̦ы͍͕̩͚̹̟м,҉̭̯͙̦̯̩ ̛̩̞̰̪ч̼̹͈ͅт̨̣͇̹͍о̜͓̟̙͓б͕̗̙̬̠ы̨̳̳̮̠͔̺͓ ̛͙̩̜̰̮̼в͟с̩͎̻̙̹̟̗͞е̨͇̯̳̜͎м͝ ̶̯͔г̲о̙в͖о͍̜̣̘͝ͅри̨͙̭̜̩̼т̻͉̼͓̙̘̤͜ь͓̼,̯̝̤̱̻͟ ͢ч̛̳̹̺т̱о̧̗̱̖̭̝ͅ ͕̻͔́д̥̠͖̝е̡н̡̬̖ь̧͇̜͎̤г̩̖̼̦͔͞и̷͖̭ ̨̻͚͈̮̘͓̳н̫͙̼̦̯е͓̬͇͢ ̥̬̗̰͓͍͕г̩͓̬͎͞ͅл͇͚̝̺̬а̙̻͉̝в̪ͅн̢̣͈͓̮оͅе̟̜͚̯͈̦.̨
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 11 Октября 2017
К͡ог̶д̀а ̢чел̸о̀в҉е҉ка кус̶ае͡т͢ ва͠мпи̕р̶, ͢то̨ ̢о̀н̷ ̢п͟р̛е͏в͏р͢ащает́с̢я в ͜ва̷м̧пи̵р̵а͜. ̵Ск͡л̡а͜дыв̢ает̀с́я͜ ̷та̀к̕о͡е о̧щ́у̨щен̡ие͠, ͟что̵ ҉в̴о͜к̸ру͠г̡ в͡с̷ех̡ п̵о͠ку̴с̕а͡л̛и̢ ба̷ра͠н̶ы̢!͏
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 12 Октября 2017
В̰̱̟̻̖ы͔̦͇͓͓͈̻́ ͕̹̻̰̤̺̘з̻̼͉̹̱а҉͙̥с́н̦̥ё͝т̷̠͉̼̰̠ͅе̴̺̪͍͎͈ ̫͉̠в̝̥͍д̢̟̼̫͓в͇͖͔̞̰͟о̗͉̺̘е̬̬ ͘б̹̮ы̟̩̻̺͎с̳̯̳̤тре̰̪͇̺̖͡е̢͕̩̲,̸͈̺͚̣̭ ̰̤͙̦͔̼̜͢ес̲̮̮̭͡ͅл̬͡и͠ ̵͇б̙͚͟ͅу̛д̣̯̼̲͞е̷т̡̲̭͕̠е̖ ̱̘̀с̪̀ч̮̠̝͈͟и̛̭̟т̼̠͓а͡т͕ͅь̺ ҉̖͉̯͓ͅп̤̱̘о̘̮͟ ̺͚̜͓̝͘д̱͔̥̠̰͎в̗́е͚̗͓͞ ̶̻̻̼͈ов̭͓ͅц͎͓ͅы͖ ̼̞̻̗̞̤̩͡с̯̖̱͖р̹̣̬̘̘а͉̤̮̩͠з̯̹͍̟̹̟у.̀.͉̦͉.̛
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 25 Октября 2017
Пчела͘ у́ку̷с̵ит и͠ п́одо͜х͢нет̛
͠а ͏люд́и̵ г͟ад͠ят̢ ̢и ͢жи̧в͠ут...͞
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 7 Октября 2017
В̛еро̧ятн͘о͡с̛т͘ь̕ к̢руп̷ног̧о в̴ыиг̕р̢ы̡ша ̀в ло̢т̛ер͝ею͠ ̶вс҉егд̛а̴ о͠ди̡н͞а̸к҉ов̷а͡ и̕ не͞ ͢зависи̶т̵ о̨т ͡тог̡о́,͜ ͜к͜уп̴и͜ли ͝вы͠ ̴л̵о́тер͞е̶й́н͘ый̧ ́б̸и͜лет͏ или не͡т̛..̸.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 26 Декабря 2017
ЌąЌ ӂąλь, чŤ๏ βӹ нąЌ๏н€ц-Ť๏ ყჯ๏дúŤ€.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 24 Декабря 2017
Д€н€г - ЌąЌ Ќ๏Ť нąnλąЌąλ, ą nρ๏бλ€ʍ - ЌąЌ ȼλ๏н нąȼρąλ.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 11 Октября 2017
У̨ͥ̏ͤͮ͂ͩлͫ̇͆̈́͒ы͏б̢́аͧ̊̔я͋ͨ̉ͦ͝с̛̅̄̌̂ь̛̀̉ͣ͊ͪͫ,̵̈̅͛ͤ̑̅ͯ ͨ̓̋вӹ́͌͋̓͏ ͗̆̆ͥ̊̑д̽̂ͧ̚е̃ͬ͂л̇ͨ̌̍͆а̋͊̎̅͠еͧ̈́͛̐͐̂̚тͥͤ̓е̔̀ͤ̑ͪ̽ ̴̂́̽̒͂̑сͣ̌̽͑̑ͦ̕в͠оͥи͟ ͆҉зͣ͊̒͊̍уͣ͆̑̓̽б̀̿̉̿̽̉ͤ͏ы̢́̒ͫͤͤ ̒̓ͥб͌̚͠е͛ͨ̋̒͑͑̽з̛за̿̍́͠щ̈́иͦͩͥ͢тͬ͑͌̓̋н̽̚̕ы̋̅͘м̔ͬ͑ͤ̓ͪйͯ.̷͋ͧ̓̽ͥͫ.̶̆ͨ̊͗̋ͧ͑.̇͑
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 9 Октября 2017
Ран͏ьш̴е ̷в͘ К̸и̴т҉а̶е͝ ͠б̵ани̸ не д̶е͟лил͏ис̴ь͢ н̶а̨ ж̢ен̴с̡ки̧е͞ и ̶м̢у͏ж̢ск̨ие,̧ ̵н̀о к͟о̧г̨д̢а на̕с͘ѐл͘ѐние͝ ͡п͝е̕р̡е̡в͟али͞л̢о ̀з̵а̨ мил̢л͟и͘ард ͜- ̴вс͏е̡ по͢ня̶л́и͢, ̸ч͢то̴ э̷т͝о ͡б̛ыл́а ̧о͠шибка͞..́.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 10 Октября 2017
На̋͛ͬг͋̚лͬ̂͑̑̀̈́͊а͐̋́я̃ ̀̽м͐͗ӧ́̈́ͯрд̎ͦ͊̍͑а̉̃ͨ͐̚̚.ͦ̀̌ͦ ͮ̌̄͗В͛ͥ̄̀͒̈́о̐̇̍̎ͭͩͮт ͌ͨͪсек̆ͫ̃͛р͆͊̔̈̔ͬе̐͐ͧ̈ͯтͤ̉̇ͮ ͑̉͑̀͂̆ͯм́͂оͯейͤ̉ ́̄ͬ̋пр̈̉̌͊ͧͧи͆̃ͪ͆͐͊͊вͩ̇̚л̓̇͗е̏̉̍ͥͦ͌кͫ̆͑̒ͤаͬ̌ͣ̉те̃̌ͣ̐̆̀̉лͤ͑ͣь̀̽ͥ̿͂ͤͤн̅̃ͦ̆ͭо͛ͪ̈́ͧсͫ͛̇т̍ͨ̌ͩ̎иͬ̇͑͐
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 26 Декабря 2017
Мн๏г๏ núŤь βρ€дн๏, ą ʍąλ๏ н€úнŤ€ρ€ȼн๏.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 26 Декабря 2017
Онą ჯ๏Ť€λą Ќρąȼúβყю ȹúгყρყ, nλ๏ȼЌúú ӂúβ๏ŤúЌ, н๏ дყώą Ťρ€б๏βąλą Ќ๏λбąȼӹ.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
̊̓̋̄̍ͫ̚Вͨ̑̏ͮт̅ͧͭ͒̈́о̆ͣ̌͋ͩ̉р̀ͪ̌̽ͤ͒о̅ͦ̐̚й ̑̾̍ͪ͒̍б͋ͤ̓р̓̍̆̀ͫ̄̔ак͋̉ ̄̽̈́-̎ͧͨ̃̈́̒ ̽̔ͥ̽э͌̏͛̈̏т̐̀ͧͧ͗ͤо͒ ̊͑̿̀ͥп̿о̏̓͒̐̅̄̍б͌ͭ̿ё̅ͣ͋д̍а̉̈́̃̂͋ на̇̄̎ͮ̾̽̚де͆ͬ̈́ͦ̍жͯ̇ͥ͌̄̓дͮͬ̅̈̌̈́ы̇ͬ̽̾ ̌̓̿̒̊͑̔нͫа̅́͂ͮ̇͐д̈̄ ͊ͥ̀̔ͪ͒зͦ͛дрͪ̈́̿͌̌ͩа̄̅ͧ͌ͣ̐в͐̅ы̽̈́ͬ͒м̆̎ͥ͛̓͋ ̈̅̒сͤͬ̉̃͐̽ͯмͤͮͫͥͫы̇сл̄о̑͐̋ͥ͒мͩ́ͯ̐ͬ͋͐.̀̓.̍̐ͧ͑ͧ.̍ͮͪͣ
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 10 Октября 2017
͘Д͠е̢н͟ь̴ на̴ча̶л͞с͞я ̡вро͘дѐ ̕б̢ы͝ ̶нѐп͠л͝о̶хо͘, ̢н͢о̷ н̶а ͝в͟с̴як̷ий ̷с͠луч́а͜й.͢.. лучш͏е ͡в̴ы̢пит͜ь̶.͏.͜.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 20 Декабря 2018
Моя̀ д̕уш̧а требуе̕т̛ ͟ви͘с̵ќи̢, ̛при̨к̛л͞ю͘че͜ний̢, б̀е̸зумств и ̸а͝в͟а͘н͟тюр̨! Ср̶о̕ч̶но͢ ̕и в ̴бо̨л͠ь̷шом̨ кол̴лич͠ес͡т̡в͢е!
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 24 Декабря 2017
Лყчώ€ гúnȼ ú Ќρ๏βąŤЌą, ч€ʍ гρąнúŤ ú ๏гρąдЌą.
Рассказать друзьям