Оригинальный шрифт - Статусы (Страница 3)

Статусы - Оригинальный шрифт

К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 30 Декабря 2017
ŤąЌ n๏β€λ๏ȼь ρ๏ӂдέннӹú n๏λƺąŤь βȼ€ʍ ๏бъяȼня€Ť ЌąЌ λ€ŤąŤь.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 2 Октября 2017
̵Со̷ве̧сть не͘ убер͝е̶г͟ае̷т̧ ͞о̷т гр̡ех͟а. О̡н̶а меша͜е̛т̷ ͠по̨л҉у̵чат͝ь ̶у͏д́ов́ольст̨в͝и͏е́.͢
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 1 Октября 2017
П̵оте̶р͢я͘н ́че͠мо͜да͘н ̶с де̸ньга͘м͏и̧.̕ В͞ерн̛ит͡е͢ ͏х͞отя ̸бы͘ ̛деньг͏и.͢.͞.͡
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 24 Декабря 2017
Р๏ӂд€ннӹú n๏λƺąŤь нą г๏λ๏βყ н€ нąгąдúŤ.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 11 Октября 2017
Я̧ Ва͜с ͢н̨е҉ з͏на͝ю̷. ̷В̧ы͢ мен̢я не ́зн̧аете.̸..͟ ̕д̶а̴вайт̀е͘ не б̢у͜д̶ем̴ ͠по͠ртить ̷наш͘и̛ идеа͏л̵ь̷н͟ые͏ о̢тно҉шен͟ия̢.̶
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Октября 2017
К͞уп͞ил ̛м̧ашин̨у ͞в̶ кр̧е̛д̕ит̢,҉ ̨зас̨т҉р͘а͡ховал͜ ̕ж̡и͡зн̡ь. ҉Вз͏я́л͝ ̡и̛п̴о̸т͜е͡к̢у̛,̸ з͡а̴с̴тра̀х͠о͏вал жиз͜нь. Оф̀о̡рм͟и̸л ҉с̢тр́ах͠ов͟ой ̡п̷о̨л͘ис,̛ ͞за͏с̡т͡р͠ах͡о͢вал ̕ж͜ѝз́н̵ь̶. ̀Те́п̢е͢рь я в̵о̢о̸бще̸ бессмертный!͠
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 28 Ноября 2017
͠В̵е̴р͠ят̀ н҉е ̀те̵м̴,͞ ̕кто̷ ̕врет͞, ̸а̛ ͝т́е͘м̢, кто в̸ре̕т у́в̸ер̕е͜нн͜о.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 5 Октября 2017
Когда͡ м͡не̷ надо́е́с̴т̷ х̵о͜рошо̕ ͝и̶ ве͘с͢ел̡о͠ ж̛ит̕ь,͏ я̸ ж̨еню͝сь ̛ѝ б̢уд̕у̛ ст͜р͞а̀д́а́т̢ь͞ ͏к̡а̴к͡ ̵все ̢н̡о̢рм̢ал̛ь͞ные͝ ̸люд̸и.̷.́.̡
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 24 Октября 2017
̵Е̵сли ͜в̢ы̕ ͞счи͝таѐт̸е̷, ч́то не́у͢д́ач҉но в̛ы͢шл̴и͢ на ф̛о͞т̨огр̶а̕фи̵и̶,̡ то̕ ̀по̕см́о̀тр̵и́те н̧а ̕не̸е̷ ̴ещ͘е̸ ͜раз҉ ͟лет че͢р͡е͏з͢ де͜сят̴ь, ͝и̕ ваш͠е̶ мн͟е͠ние͘ и͘зм̸ени̛тс҉я.
Ес̷л͝и̷ ́п̷ох̢м͝елье͡ ̀не͘ ͡лечи̶ть̷ - о͏н͘о у ме̸н͏я п̡р̨ох̛о͢ди̴т ̕за͘ о҉д͟и́н͢ ͘д͠ен͞ь҉. Е̢сли ̛ле̴ч̢ить, то҉ ̧неделю.͏
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 13 Октября 2017
͑ͯӮс͋̂ͯ͌ͫ̚л͗̆̉ы̂ͪ̋ш̆̒ͮ̎̊а͋ͤ̽̉̅̎в͋̒͌ͩ̉ ̎̊ͦͣͫмͭ̍̋̚̚о̒ͤͭ̏ӣ ͌̽̍̅ж͗̓͛̈͊͗̿е̌ͩ̉̌л̌а͛͑ͦнͣ̊͋̂͗̂иͣ̚яͬ̈́,̂ͭ̔ ͦͫз̒̒͌ͪ̇ͤͤоͦ͂̎л̇ͬот̅̌а̔̈́яͤ͆ͦͦ̊͒ ͫ̂̒̇̚̚рыͯ̓ͮͥ̂б̉͗͊̄ͯͫͣк̅ͣ̈́̽̃̅а ̒ͩ̉͆̑сде͐̔л̃аͪ̎л̋ͦа̊͑̂̔̔̈̈ ͫ̍̋̐̍͊̒в͌́͌и͌̆ͩ̌̚дͩ̾,ͪͦ̽ͯ̿ ӵ́т͗о̃ ͒̽͂сͫ̿д̽́о̎хͣлͮ̔̊ͫͩ̾а̾̈ͨ. ̂
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 5 Октября 2017

̑͘Ч̔̀ͬ̏̒ӓͪ̈й̈͌ͬ̊̓ -̐̊ͮͨ̐ ̾͌ͨ̎ͥ̎ͪн̌͂͗̄̚̕е̓̾ͦ̓̓̊ͥ ͩ̈́͆̑͐в̓̊ͭо̡̅̄̃д̈͒͒̎к̆̽̆ͮӑ̐ͧ̈́ͤ:̎ͣ̔͗͗̊̈́ ͋ͪ̒мͭͫͣ̃̔н̨ͮͦ͋̆ͭ͛о̸̂г̓оͦ̿̃ͨͦͧ̈͜ ̨͊̎н̷е̷̅̊ͦͮͭ̄ ͗ͥ̈́͛̎͊в̒̊͊̾̉͡ы̨̍ͤͦп̈́̀͑͋ь̡ͩͩ̒ͤͥ͂̒е̡̋̅͛шͤͫ̀ь̊́.̏ͮ͘.̴͋̀͒̓.̆̔̇͞
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 6 Октября 2017
Я ͕̪͙̞́л̗̦̱̦͙̰̣ю̣̼͈̭̼͟б͉͞л̤͕̱͖̗̣͝ю̖̗̟̱̭ ̣̠̻̳͍̱̬͡р̩͇͠ы̩̭͇̖̺͓͡б̥̮͓̗̬͔о̨͈̯к̤͓.̼̝̥͔͈ ̰̻͚̲͓͔О̪н̦и͙̼̻ͅ ͚͓͍̜̰͡п̗̥͍͔̺̼͖р͍͚и̤̹̘́к̻̤̦̮͇̯о͇л̫̖̪͎̟̻͎ь͖͖̭͚͢н̦̜̖̙ы̴ͅе͏͉.͏̭̦̪̖̯ͅ ̜̳̬̣̥О͙͎̞̝͚͕̹н̺̝̼и͇̼̳̦̕ ͚̤͖м͕̻͝о͏̟лч̞̺͉͙а̷̖̮̦͎̦̥т̥ͅ.̫̘͖͡
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Октября 2017
Н̨̼̖̳е̸̻̳̱̙̭ ͈̤͎̹т̞а̹͚̰̬̭̫к͕̜̠̥ ͈͇̦͘ͅс͇̙̞͓̻̯͇т̣р̭́а͕̜͍͔͈̭͇ш̘͉̭̝̮͚̼е̘̯͈̺̱̫н͙̩̲ ̨͉͍̺̺м̖у̤͚̳ж͓̮̹͡ ̴̗и̵̥͖̯̱̜ͅз к͖͕̬͞ͅо̢͖̭͎̥̞̲̪ма̧̬̘̯͔̪̪н̨̮̻̙͇д̳͞ͅи̜̱̞̦р̬̙͍о͍̹͔̯̦в͇͇̼͝ͅк͜ͅи̼̗̼͖̭͍̝, ̺̞̭̫к҉͍͔̖͓͖а̡͍͕к̩̹̣͔ ̝͕̲̯̥̫͖же̬͈͕̟͚н̵̬̟͙͓͍а̯ ̣̮̮̯̼́с̯̠͖̮̣̖ ̤к̛͎̗̪̲̮̖̭орͅп̟̮̺̞̙̥о̧̩̜̦̬̮̥р̷̳̻̝̳̝а̹т̴̟̜͇̩̝̯̯и͈͟ва̷̭̯͈͉̬̜.̮̖̳̕.̵̭̺͈̭.̫
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 2 Октября 2017
̷̲̖͉̙̟͇͇У̙̮̰͍̹͇͡т̭̗͕̣͇̩р̻͕̥о̦͚̰͇͜м̲̩͍̬͍͠,͙̟̩͔̠̩̕ ͚̥͎̟̘͈в͏̗̦̳̲ͅм̗̪͓̱̣̹̪͜е̦͖с̠̣̩̼̖͈͕т͙̯̖͙̟̣о̸͕̝ ̳̼͎͎с͍̪͔̙̪̮ͅт̻̗̬̰͢а̷̙̱к̵̙а̤̹̙̖̕н̫а̤̺͕̝͍̺ ̹͈̤̠͚͙͠ч̘̫̝̙̱͈͝а͏͉̣я̠̰,̙̟̩̰͔ ̝̠̱͇̞в̘̩̭͖ы̫͓̥͔̺̕п̖̮̞͖и̵̟̖͇л̧ ̝̺͎̫с̫̼͓т͏͉̺а̼̣̹̝͎̦к̧̦̻̺а̻͉͙̰̯͓̝н̧̥̝͙̙͎͉ ̧͖̥в͈͙̯̩̳̰̺̕о̮̰̭́д͎̲͠ͅки̝̻͎̭.͓͖͉̻̣ ̺͉͇̙̼̟̗Р͎̭̘̪̱̟а͎͔̮̮с̛͖с̨̦͔͖̭̫̺̱е̼̥я̳͜н̶н̬̗͕̖ы̬̻̥̠̲й̲̟̻͉̳̻ ̳к̸̦̮а̩̺͔̝к̢̼о͍̤̪͟й̤̖̟͓͕̯̪-̢̖̠̜ͅт͈͈͇͚̪͈̙о̫͈̗̟ ҉̘̖̜̜̦̣с̛̲̭̫̘͇̹т̘͙̹͇͎̮̬͠а̖̦̺̩̙͔̳л̜̭̪̯̜̩͝.̛͚͉͕̺.͖̺͍.̤̤͓̯̲̰̳
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 8 Октября 2017
У̷ к͝аж͞д̶ог̧о ч͠ело͞в́ека ͠на̴ ле̢в҉о̛м ͜п͠л͠ече͠ ͜сид̡ит̶ ͡д͡е͡мон͢-̨иск͢уси͘т͟ель̸, ́а ̴на ̸пр͜ав̢о̛м͜ ан̶ге̵л̀-̸х̨ран̷и͠те̵л͡ь.̴ У ̵м͢ен̵я͠ ͜-̵ д͟в͟а ̨напу̕га̴нн̨ы̡х҉ п̛ривид̕е̨ния͠ ̷с͏ ̧с́едым͜и̸, ҉с̧т̢оя̴щ̴им̴и͟ д͟ыб͢о̡м ̴в͜о̢лоса̡ми̴,̀ ко҉т̛оры͘е г͡р̨омк͜о ҉ор͞ут ̶м̧не͜ в о̡б͞а ̴у̷ха͏: ̨«̧Х͘о̶рош, ́ма́т̨ь͏ тво̛ю!»
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 30 Декабря 2017
О, nρúЌλюч€ньяʍú ƺąnąჯλ๏, ȼnყȼЌąю ӂ๏nყ ȼ n๏β๏дЌą.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 6 Октября 2017
Мужик͝ов̴ ̀о͡т б͠аб,̛ ͢ба̧б о̡т͡ мужик͡о͠в ҉н͢е͞ ̛о̧т͠л̵и͟чить̛.̸ Опа̴с̡но͟е,͘ ̕су́ка͜,͘ ̧в̢р͘ем̢я͏.͡.͠.͘
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 1 Октября 2017
П̴ри͝б̨л̛и҉ж̸ен̛ѝе͢ дня҉ з̧арпл̨аты͝ я͢ ͢о̕п̕ред̢еля̨ю н́е по͝ ̨кал̛ен͝д̛арю,͠ а п͢о͡ ͢ус̷ил͡ива̕ющ̕ем͠у̸с̡я эх҉у̛ в моем ̀ко҉ш͝е̢ль͠ке̢.̷..
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 8 Октября 2017
Е̨сл͠и̡ ҉вы в͡иди̢т̕е̴ ме̨ня…̧ ̡у̨ ̵себя҉ ͞в гос̡тя̛х ̢на с̀т͢ра͘ничке, ͞т͡о͘ ̷н̶е ͘д҉у́м̢айт̕е, ͏чт͏о́ я ̴п̵о ̵д̸е̕л̨у з͟аход̨и̸л...͝ ̸та̸к͜ ̴бе̴з͏ дел͝а̷…̧ шля̀л͝с̢я.̶.̧.̢
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 7 Октября 2017
Не̕ ͝п͡р̨и̨н̢им̶айт̸е҉ м͘ою̷ веж̀л̶и̷в̴о͜с͡т͜ь за с́ла̨бо̵ст̕ь̸...͝ Сн́ач͜а̴ла я͠,̧ ̡в͜сег͞д̵а ̵о̢т̕но͝ш̧ус͞ь҉ ќо͢ ̷всем ̡х̶о͜рош̀о.͘.. А пото̛м в̷з͢а͡и̶мн́о͞...
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Октября 2017
В̃ ̋̄̄ͮ̑͒̚͞к̢ͤ̍ͤӓ̃ӂ̓ͭͮ̈́̀̚д̃̂̃̏ͪ̀ом͋̈ ͆̿̀лͯ̕екаͣ̈͞р̄ͮ͋҉с̈́̂̌̉ͯ͏т̋ͣ͝в̒̏ͪ͑ͫ͒еͧͦ̆̑ͯ̇ͮ с́т̵ͦ̊ͪ̎о͏л̆͗̾̉͟ь̉̏̅͒к̌͗ͪ̀͂ͯ͊о̄̊ͭͣ̽̽ ̄̓̕п̵ͬ͂̐ͩ̾̚о͛͠л̸ьͭ͋ͩ͢з͊͢ы̶͗̓ͥͮͯ,̔ ͫ̌̋̄̇͢с̌к͗̄̽оͯ̏́лͤ̏́ь̚кͨͮ͠о̢ ͌̿ͣсͨп̐и̋ͩͣͯ͗̿̆р̸̔ͣͭ͗ͩт͛ͫ̉ͮ͂̍̒͜а̡͊̇ͩ̊̓̄̚.̷͊̂̽͑ͩͧ
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 6 Октября 2017

̌О͑ͦ͌͛̐̎̀т͝ ͌̀͊̚аͩ̀лͭ̅кͬ͋̃̚о̧ͮͥͦг̉ол̀̐ͭ̍͑̚͏я̇̊̀ ̛о̽̒̏͊͆ͯ̀т̿̋́͋̎ͥ͐͝к͆ͦ̈́҉аз̓̐ͮ͢ат̓̓͏ьс̌яͯ͑̈́̾́ ͭ̚͞н̊͗̄̇̑̿еͫ͐с̨ͣ̋ͤл̡̔̓͋̆о͏жͪ̀͊ͭ͒̐̒͢но̨̉̈̓̅,́͛̐̾̍ͣ ͆̑̄̈́͌ͯс̅̀л̧ͨͥͩͥ̄ͥӧ̵ͧ̓ж͂̿ͦ̏но̉̂̈́̊ͤ͡ ́͆̔̽ͨ̏҉п̵ͥͫо̑ͦ̓н̶̐̄͐ͣ͊̓я̊̿̓͑т҉ь͋,̛̎ͮ̍̏ͮ ̒̋ͪ͏дͯ͗ͧ͋л̽͌̋͊̉ͮ̀яͨͯ̚ ͒̽̊̏ч̃е̊͆г͋̃ͪ͠о̓ͬ̅͘ ̶ͮͣ͒̇̓̌э̌̔ͦ͛ͤ̄̇то̐̎̐ͤ̋͐͞ ̧̓̋ͫ̆̂н̉ͬ̅у͋̃͡ж̡ͤ̍̒̉̚н̌͑̈́̓̽̿̀о͆̽͒̍̆̚.̨ͬ̏ͯ̾ͫͬ.́̽̒.͞
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 4 Октября 2017
П͟р̸о҉б̶еж̛к͏и ̵по ут̵рам͠,̶ у̀п̴о̡тр̶е͘блени̨е бе̨з͏о̸п̸асных ̀про̧д҉у͡кт̸ов̨ п̸ита͡ни́я и ͏по͢лны̵й ͏отк̴аз͡ ̴от͏ в̷р͟е̨д͠н́ы͜х ͠пр͟и̛вычек̢ м̶ож̨е́т ͜с͠ущ̷е͞стве͡нно п͘ро̵д̴л̡ить̷ ͢в͢а͠ше͘ б͝есс̶м͘ыс̸л̡е̶н̕но͟е сущ̕е́с͡тво͟ва͝ние̧.̕..́
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 19 Ноября 2017
Та̸р̴ак̧ан͜ы ̴в҉ ͡ѓолов͠е - ̵эт҉о̸ ещ̷е͢ но͝р̀мал̵ь͝н͏о̷.͡.̷. ̴П̴р̸обле͜м͝а̢ - ког̵да ͘и̶х̶ на͠ч͝ина҉ет͟ ́в͢ы̕г̡онят̸ь̀ белочка̧..̀.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 19 Ноября 2017
Ч̡то̢ отл͞ича̀ет ̴н̛о͠р͟мал̛ьн̀ых͢ ̷лю̧д͏е̧й о̀т̶ ̀н͠е̡нор̕м͘аль̴ных? ̢Н͝орма͢л̧ьн͠ые у̨ме͜ют́ ͡с҉к͘р̕ыват͘ь̸ сво̨е͜го̸ в̛н͟у͘т̕р͜е̴нн̡его ͢Н̸апо̸л̢ео͢н͏а͡.͏.̀
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 2 Октября 2017
Ч͇͇̥а̗͎̯̖͔й̧ ͙̻-̯ ̰̞͚̫͎̦̀н̱͖͇̬͙͉͟е̻̹̥̳͇̱͙ ̖̬͈͕в̵̙̭̣о͍̩̙̜͜д̙͇͉̖к͈а͙͕̟͈̪͉̻:̴ ̣͔͖̣̼͘м̩̫н̢͖̘̱͚̘̳͚о̸̲ѓ̝͓̯о̼̩̳ ͖̳̝̭͚̟̰н̸͇е̫͍̠̣̳͔́ͅ ̷͇͉̼͕͖̭͓в҉̣͓͎͚̟̩̳ы͓̯̭͞п̱̭̺̬̘̖͡ь̥̖̩е͚̗͚̙̞̘͠ш̴̜͈͕ь̫̦͙̲͕̝̕.̀.҉̙͈͖̘.̺
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 30 Декабря 2017
А úƺ ȼʍúρúŤ€λьн๏ú ρყбąώЌú ȼʍ๏Ťρ€λú д๏бρӹ€ гλąƺą.
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 6 Октября 2017
̳̦̪͓͈Л͓̳̙̭ͅю̳̠б̬о͈в̪̥͖͚̻̖ь̺ ̙̯̼͚с̜̻͓͎̤̱ ͖̰͙̙͍пе̥͖̝̲р̝̦̦̱̳̬в͕̝͔̘͖ͅо̟͇̦̠г̞̼̜̼̦͍о ͍̗̠͇в͚̹͕̻зг̥̞̭̗̟ля̠̮̹д̞͖̗̩̗а̫̰̗̣̳ ̱̲̻̲пр̺̗͉̬͚̫͓и͖х̻͖̳̳о̭̱̼͉д͍̱͉и̤̫̖т̝ п͍̣̬о̳͈с̗̹̟̦л̪͓̟ͅе̤̫ ̰̱̞̥͕̙в̱͇̠̖̙̮ͅт͈̤̣̥̙ор͉о̰̻̱̙й̝͕͓͚̘̻ ̟̝̲͙б̳̠̘͓͚̝͕у̻̘̟̪͕т̼̩̬̣͔ы̟̤̳̜ͅл̣̲к̲͎̭̺и̦͍̬ͅ.̯̥͓.̦̱.̮̼͔ͅ
К̷о̷л̷о̷б̷о̷к 12 Октября 2017
Му҉жики то͜ ͞л̕ад̶но̴ жен̶я̕тся...̕ Чтоб̨ ́и͠м с̨т̨и͜рал͝и,͢ ͡у̢бир̢ал̨и͜,͡ г̕о̕т͡ови͢ли̧..̡. ̕А̀ б̷аб́ы̕ ̀т͢о ͏чё замуж ҉ломят̶с͢я?
Рассказать друзьям